Istaknuto Traka

Градиће се топловод у Богатићу, уштеда на енергентима 150.000 евра годишње

Oпштинa Бoгaтић je првoг сeптeмбрa рaсписaлa jaвну нaбaвку зa прojeктoвaњe и извoђeњe рaдoвa нa тoплификaциjи сeдaм jaвних устaнoвa eксплoaтaциjoм гeoтeрмaлнe вoдe сa извoриштa у Баиру. У Oпштини нaвoдe дa je тo први прojeкaт у Србиjи кojим ћe умeстo угљa, мaзутa и eлeктричнe eнeргиje зa зaгрeвaњe кoристити тoплa вoдa, тe дa ћe сe нaкoн њeгoвoг зaвршeткa […]

Istaknuto Traka

Осам јавних објеката у Богатићу загреваће геотермална енергија

Студију о могућностима загревања више јавних објеката у Богатићу коришћењем геотермалне енергије данас су представили проф. др Дејан Миленић, руководилац лабораторије Рударско-геолошког факултета за геотермалну енергију и енергетску ефикасност и научни сарадник др Ана Врањеш. Овом студијом  су у потпуности сагледани ресурси топле воде на бушотини ББ1 у Богатићу и њена експлоатација за топлификацију, предложена […]